Ochrona radiologiczna pacjenta
Imię
Nazwisko
PESEL/nr dow. osobistego
Stanowisko
e-mail
powtórz e-mail
tel. kontaktowy
DANE DO FAKTURY
Firma/ZOZ/
Adres
Kod pocztowy
Miejscowość
NIP
Osoba Odbierająca FV
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji szkolenia prowadzonego przez Stowarzyszenie Bono Serviamus (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).