Lista kursów

Ochrona Radiologiczna Pacjenta

Specjalności:

 • LR

  Lekarze Radiolodzy

 • LRZ

  Lekarze wykonujący procedury z zakresu radiologii zabiegowej

 • LIX

  Lekarze wykonujący inne medyczne procedury radiologiczne
  z wykorzystaniem promieniowania rtg

 • LST

  Lekarze dentyści wykonujący medyczne procedury radiologiczne i personel obsługujący do densytometrii kości

 • FT

  Fizycy medyczni, technicy elektroradiologii oraz inny personel wykonujący procedury radiologiczne

 

Egzamin

Osoby przystępujące do egzaminu składają do komisji egzaminacyjnej wniosek o dopuszczenie do egzaminu wraz z oświadczeniem o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

 

Pobierz wniosek!!!

 

Do wniosku dołącza się    kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

Certyfikat

Wydajemy Certyfikat potwierdzający zdanie egzaminu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta
w określonym zakresie. Certyfikat jest ważny przez okres 5 lat.

 

Kto może przystąpić do egzaminu:

 

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które ukończyły szkolenie oraz  osoby, które:

1) uzyskały uprawnienia technika elektroradiologii lub

2) uzyskały tytuł fizyka medycznego albo inżyniera medycznego, lub

3) uzyskały uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 12 ust. 2 lub 3 ustawy, lub

4) ukończyły studia wyższe w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) i uzyskały tytuł zawodowy, lub

5) ukończyły specjalizację z radiologii i diagnostyki obrazowej, medycyny nuklearnej lub radioterapii onkologicznej
i wykażą komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 11 ust. 1, że program nauczania obejmował zagadnienia
z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta z danego zakresu specjalności w wymiarze co najmniej takim jak określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia,

mogą przystąpić do egzaminu w terminie do 6 miesięcy od daty uzyskania odpowiednio uprawnień, tytułu, dyplomu lub specjalizacji.

 

Osoba, która nie zdała egzaminu

 

 lub która nie przystąpiła do egzaminu, może przystąpić do niego bez uczestniczenia w szkoleniu w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia szkolenia.

Obsługa klienta
Kontakt z nami
zadzwoń do nas:
zadzwoń do nas:
napisz do nas:

TPL_STOPAMPUTACJOM_ADDITIONAL_INFORMATION